Skip to main content

Paramos gavėjai

Daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai

Paraiškų teikėjai

1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas.

2. Asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – Projekto) įgyvendinimo administravimo paslaugas.

3. Savivaldybės vykdomoji institucija.

4. Savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius.

Paraiška

1. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) suformuota paraiškos forma.

2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (toliau – investicijų planas) kartu su pridedamais dokumentais, parengtas APVIS, pagal paraiškos teikimo metu galiojančią Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, suvestinę redakciją.

3. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui), patvirtina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą ir paveda projekto įgyvendinimo administratorių kreiptis į finansuotoją dėl lengvatinio kredito sutarties sudarymo (lengvatinio kredito sutartį su finansuotoju butų ir kitų patalpų savininkų vardu arba savo, veikiant daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu sudaro bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius).

4. Pavedimo sutartis, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu projekto įgyvendinimo administravimas pavedamas savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kitam asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas.

5. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl lėšų skolinimosi atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti finansuoti protokolas, kurio formą nustato lengvatinius kreditus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti teikianti finansų įstaiga.

Kvietimo lėšų suma

Statybos rangos darbų, skirtų pastato energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms įgyvendinti, suma, numatyta investicijų planuose    100 mln. eurų

Finansuotojas

Lengvatinius kreditus teikia finansų įstaiga, kuriai pavesta teikti finansavimą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams pagal 2018-10-17 LRV nutarimą Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ ir (ar) jos paskirtai įstaigai

Tinkamos finansuoti išlaidos

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa) priede nurodytos valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Minimalūs reikalavimai projektams

Daugiabučiams namams, kuriems minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nustatomi: ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su šiomis sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

Daugiabučiams namams, kuriems minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi: skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su šiomis sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

Specialieji reikalavimai projektams

Investicijų planas patvirtintas ir sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo priimtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka ne mažesniu kaip 55 procentų butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Šis reikalavimas netaikomas, jei su paraiška atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą pateikiamas finansuotojo rašytinis pritarimas lengvatinio kredito suteikimui.

Valstybės paramos sąlygos, jeigu įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pasiekiama B ar aukštesnė pastato energinio naudingumo klasė

Valstybės parama:

Lengvatinis kreditas

Penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus. Kreditas suteikiamas ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui.

Teikiant 100 procentų subsidiją faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių

Atnaujinimo (modernizavimo) projektui (įskaitant investicijų planą ir jo tikslinimą teisės aktuose nustatytais atvejais, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato (įskaitant pastato sandarumo matavimą), parengto ir išduoto po atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas) parengti.

Statybos techninei priežiūrai vykdyti.

Atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui administruoti.

30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą

Energinį efektyvumą didinančios priemonės, nurodytos Programos priede.

20 procentų papildoma kompensacija įgyvendinus projektą 

Daugiabučiame name įrengus atskirą ar modernizavus esamą neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus balansinius ventilius ant stovų.

Pertvarkius ar pakeitus šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą (-as) (įskaitant šildymo sistemos balansavimo darbus), butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Valstybės paramos sąlygos, jeigu įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pasiekiama C pastato energinio naudingumo klasė

Valstybės parama:

Lengvatinis kreditas

Penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus. Kreditas suteikiamas ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui.

Teikiant 100 procentų subsidiją faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių 

Atnaujinimo (modernizavimo) projektui (įskaitant Investicijų planą ir jo tikslinimą teisės aktuose nustatytais atvejais, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato (įskaitant pastato sandarumo matavimą), parengto ir išduoto po atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas) parengti.

Statybos techninei priežiūrai vykdyti.

Atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui administruoti.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Valstybės parama (išskyrus valstybės paramą, teikiamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą nepasiturintiems gyventojams) teikiama Pareiškėjui pasirašius valstybės paramos sutartį su Agentūra.

Paraiškų vertinimas ir atranka

1. Paraiškos vertinamos ir atrenkamos Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka.

2. Jeigu per kvietime nurodytą terminą pateikta paraiškų, kurių bendra investicijų ir (ar) valstybės paramos lėšų suma viršija kvietimo lėšų sumą, taikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas. Šiuo atveju paraiškos atrenkamos pagal šiuos kriterijus:

Kriterijai

2.1.daugiabutis namas įtrauktas į savivaldybės patvirtintą kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą Balai – 0 arba 7,5

2.2. planuojama pasiekti pastato energinio naudingumo klasė Balai – iki 6,8

2.3. daugiabučio namo energijos sąnaudų sumažėjimas po atnaujinimo (modernizavimo) procentais (šildymui) Balai – iki 6,5

2.4. energetinis nepriteklius (skurdas), (gyventojų, gaunančių kompensacijas už šildymą, dalis) Balai – iki 6,25

2.5. gautas statybos leidimas Balai – 0 arba 4,4

2.6. būtų ir kitų patalpų savininkų pritarimo procentas Balai – iki 3,3

3. Paaiškinimai

3.1. už 2.1 ir 2.5 papunkčiuose nurodytus kriterijus balai skiriami, jeigu pateikiami dokumentai (statybos leidimas, nuoroda į interneto svetainę, kurioje daugiabutis namas būtų įtrauktas į savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą). Jeigu dokumentai nepateikiami, skiriama 0 balų.

3.2. už 2.2 papunktyje nurodytą kriterijų balai skiriami atsižvelgus į planuojama pasiekti pastato energinio naudingumo klasę: A energinio naudingumo klasei suteikiami 6,8 balai, B – 5,44 balai, C – 0 balų.

3.3. už 2.3, 2.4 ir 2.6 papunkčiuose nurodytų kriterijų balai skiriami, apskaičiuojant pagal santykį  su didžiausiu reitinge esančiu rezultatu. Pateikti duomenys lyginami su didžiausia kritine reikšme pritaikant skirto kriterijaus svorį.

Atrankos kriterijų balai sumuojami ir reitinguojami bendro balo mažėjimo tvarka, pirmumą teikiant aukštesnį balą surinkusioms paraiškoms.

Pastabos

1. Kriterijaus balas apskaičiuojamas apvalinant iki 1/10000 dalies.

2. Jeigu dvi ar daugiau paraiškų surenka vienodą kriterijaus balą, paraiškos reitinguojamos atsižvelgus į didesnę planuojamą atnaujinti (modernizuoti) daugiabučio namo butų naudingojo ir kitų patalpų bendrojo plotų sumą.

Paraiškų reitingavimas ir finansuojamų projektų sąrašo sudarymas

Paraiškos reitinguojamos ir finansuojamų projektų sąrašas sudaromas  Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Kvietime nurodytus paraiškų atrankos prioritetinius kriterijus eilės tvarka.

Rezervinis projektų sąrašas

Paraiškos, kurios atlikus projektų atranką nepateko į einamųjų metų finansuojamų projektų sąrašą, Tvarkos aprašo nustatyta tvarka įrašomos į rezervinį projektų sąrašą. Šiame sąraše esantys projektai eilės tvarka gali būti perkeliami į finansuojamų projektų sąrašą, jeigu finansuojamų projektų sąraše esantis projektas teisės aktų nustatytais terminais nepradėtas įgyvendinti.

Rezerviniame sąraše esantys projektai, įvertinus einamųjų metų turimus ar planuojamus finansinius išteklius projektams finansuoti ir valstybės paramai teikti, eilės tvarka finansuojami. Turint lėšų atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti ir (ar) valstybės paramai teikti, gali būti pasirašomos valstybės paramos teikimo sutartys dėl projektų esančių rezerviniame sąraše įgyvendinimo.

Finansuojamų ir rezervinio projektų sąrašo sudarymo terminas 

2023-05-15

Paraiškų teikimas

Nuo Kvietimo paskelbimo 2022-12-12 iki 2023-04-14

Vieta

Paraiškos teikiamos APVIS, kai APVIS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Agentūra gali teikti, gauti ar kaupti (ta pačia forma) reikalingą informaciją raštu. Informaciją apie APVIS funkcinių galimybių laikiną neužtikrinimą Agentūra skelbia interneto tinklalapyje. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių veiksmai negalėjo būti atliekami APVIS, visa reikalinga informacija (ir ta, kuri buvo raštu teikiama, gauta ir (ar) kaupiama) registruojama APVIS.

Skaičius

Neribojamas.

Jūsų komentaras